Avís Legal

PROTECCIÓ DE DADES
En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d'un fitxer automatitzat responsabilitat de l'ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H, CIF: G17989476, inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya 13774. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.
L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de http://www.quedamitjahora.com/ i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H o a tercers.
ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H.
Amb els límits establerts a la llei, ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H no la vinculen, ni constitueixen opinions o consells de qualsevol tipus, doncs només es tracta d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d'Internet de ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H.
Així mateix, per accedir als serveis que ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s'estableix en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H, amb la finalitat de prestar i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en C/ AV MONTSENY S/N 17406 - VILADRAU (GIRONA) o bé, enviar un correu electrònic a info@quedamitjahora.com
Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’Informació i del Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@quedamitjahora.com, manifestant la seva voluntat.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els continguts proporcionats per ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H o de les persones físiques o jurídiques que s'informi mitjançant l'adquisició d'un producte o servei. ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H tots aquests drets. La cessió d'aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.
La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs a ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s'ha de confiar en ella como si ho fos. ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.
ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat d'avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.
En cap cas ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l'ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta o dels seus virus informàtics, d'errades operatives o d'interrupcions en el serveis o transmissió o d'errades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.
ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l'usuari. ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'utilitzar o d'utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.
De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l´ última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.
Aquesta web és propietat de ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que s'especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d'aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE VILADRAU KD 1/2H.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.